Fremmøtereglement

Vedtektenes §12 Regler for orden, fremmøte og permisjon

Kormedlemmene plikter å møte til rett tid til øvelser og arrangementer, og å vise god oppførsel og rette seg etter dirigenten, styremedlemmer og/eller foreldre/foresatte som er til stede på vegne av korledelsen. Oppmøteprotokoll føres for øvelser og arrangementer.

Hovedkorets primære konsertantrekk er Bærumsbunaden. Ved opptak i hovedkoret får kormedlemmet tildelt en skjorte, stakk og forkle. Kormedlemmet betaler et gebyr ved tildeling av bunaden. Kormedlemmet plikter å holde bunaden i samsvar med et bunadsreglement. Bunadsreglementet vedtas av styret og endres ved behov.

Korets hjemmeside (baerumpikekor.no) er styrets primære kanal for å kommunisere med kormedlemmer og foreldre/foresatte. Alle kormedlemmer i hovedkor og aspirantkor og evt juniorkor skal registrere seg som brukere på hjemmesiden. Styret bistår med dette ved behov.

Som hovedregel skal all informasjon være tilgjengelig på hjemmesiden. Annen type informasjon (muntlig, papir, sms) er kun et supplement.

Kormedlemmene skal melde fravær og angi fraværsgrunn i god tid. Medlemmer i hovedkoret melder fravær til tillitspiken og aspiranter til dirigenten. Fravær ved opptreden må tidligst mulig meldes til dirigenten. Som gyldig fravær regnes sykdom eller skolearrangement som sammenfaller i tid. Annet fravær skal være avtalt på forhånd med dirigent.

Ved umeldt eller ulegitimert fravær fra øvelser 2 påfølgende ganger har styret og dirigenten rett til å nekte kormedlemmet å delta i etterfølgende arrangementer. Ved umeldt eller ulegitimert fravær ut over dette kan styret i samråd med dirigenten gi kormedlemmet et skriftlig varsel om at styret kan pålegge kormedlemmet å slutte i koret. Hvis styret etter en advarsel finner å måtte pålegge kormedlemmet å slutte, skal pålegget sendes skriftlig.

Kormedlemmer kan skriftlig søke styret om begrunnet permisjon fra hovedkor, aspirantkor og evt juniorkor. Styreleder avgjør søknaden i samråd med dirigenten. Det gis ikke kontingentreduksjon for permisjonsperiode som er kortere enn ett semester og som varsles etter semesterstart. Varsel om mulig permisjon skal gis tidligst mulig av hensyn til korets organisering. Det innvilges maksimum ett års permisjon. Ved fravær ut over ett år anses kormedlemmet som sluttet og må søke om nytt opptak. Tidligere medlemskap godskrives, permisjonstid for helt semester regnes ikke som medlemstid.

Kormedlemmet kan være medlem til og med det året hun fyller 20 år.

Kormedlemmer plikter å være lojale overfor koret og ikke konkurrere med dette om inntektsmuligheter. Flere enn ett kormedlem kan derfor ikke ta på seg betalte sangoppdrag av noe slag uten styrets godkjenning på forhånd. Dette gjelder uavhengig av under hvilket navn sangoppdraget utføres.

Korets seminarer og reiser skal gjennomføres i samsvar med et reisereglement for koret. Styret fastsetter reisereglementet.