Informasjon til nye medlemmer i Hovedkoret

Bærum Pikekor

Tilsluttet: Ung i Kor

Styret/august 2012

 

Velkommen til Bærum Pikekor

Bærum Pikekor ønsker deg velkommen som medlem, og ber deg lese nøye gjennom denne
informasjonen. Vi ber deg også sørge for at dine foreldre/foresatte kjenner innholdet og at
dere alle vet hva som forventes av et medlem og dets foreldre/foresatte i Bærum Pikekor.

Hovedkorist i Bærum Pikekor

Bærum Pikekor låner ut (mot et gebyr p.t. kr 1.000) til hver jente en korbunad når hun tas
opp i koret. Det er et eget reglement knyttet til bunaden, og dette må du kjenne. Reglementet
deles ut ved tildeling av bunad, forkle og skjorte. Noter deles ut etter hvert og vi ber deg
anskaffe en sort perm til å oppbevare noter i og lage deg et system som gjør at du lett finner
frem til riktig note på øvelsen. Notene skal være med på hver øvelse. Orginalnoter er dyre i
anskaffelse og du må erstatte disse hvis du mister eller ødelegger orginalnoter du får utdelt.
Ha alltid med deg en blyant på øvingen.

Bærum Pikekor legger vekt på å holde et høyt nivå, noe som ikke er mulig uten at alle
yter en innsats. For å få koret i god gjenge er det vanlig at arrangeres et seminar med
overnatting om høsten, vanligvis en helg i oktober. Koret dekker det meste av kostnadene
ved seminaret, men det er en egenandel for hver deltaker.

For å kunne gi de eldre medlemmene (2. klasse på videregående og eldre) et mer utviklende
sangtilbud er det dannet en egen gruppe. Etableringen av gruppen har ført til at standarden
på pikekoret har økt og fått en kontinuitet som er viktig og meget positivt for miljøet.

I forbindelse med konserter eller turprogram avholdes det ved behov øvelse i helgen(e) før.
Fravær fra øvelse kan medføre at dirigenten må be hovedkorister om å avstå fra deltakelse i
et arrangement hvis programmet ikke er innøvd godt nok.

Korets tillitspike ber deg huske å:

 • møte presis på øvelsen
 • melde fra til tillitspike dersom du ikke kan komme på øvelsen
 • prate minst mulig under øvelsen og følger med når det gis beskjeder
 • si ifra til tillitspiken dersom du har noe på hjertet som du vil ha videreført til styret
 • å ha med en notemappe og blyant i til hver øvelse

Hovedkoret øver hver torsdag i Helgerud kirke kl 18.00-20.00 og vi følger skoleruta.
Det er dirigent Ingrid Stige som har det kunstneriske hovedansvaret for hovedkoristene.
Dirigent Christina Thingvold supplerer og har egne øvinger med deler av koret eller enkelte
stemmegrupper.

Adriane Strand Simon er for tiden tillitspike, hun har tlf. 904 07 541.

Generell informasjon om Bærum Pikekor

Bærum Pikekor er et foreldredrevet kor som finansierer sin drift ved hjelp av offentlige
støttemidler, ved inntekt av småjobber, konserter, sangoppdrag og ved kontingent.
Inntektene brukes til å dekke utgifter til korbunader, til drift, til kjøp av noter og til å lønne
dirigenten(e). Alle medlemmene betaler kontingent som innkreves to ganger i året. Det er
viktig at kontingent og eventuelle seminar- og turavgifter betales i rett tid.

Bærum Pikekor har sin virksomhet styrt av vedtekter som er vedtatt på korets årsmøte som
utgjøres av korets medlemmer. Vedtektene regulerer styrets virksomhet, og inneholder også
bestemmelser for medlemmene.

Bærum Pikekor stiller nokså strenge krav til sine medlemmer – som det fremgår av vedtekter
og reglement. Koret ønsker å holde et høyt nivå, og det kan bare oppnås ved at alle yter sitt
og følger opp. Å synge i kor er å spille på lag, det kreves full innsats for å oppnå resultater.
Gjør deg kjent med Fremmøtereglement (vedtektenes §12).

Bærum Pikekor har forsikret sine medlemmer mot ulykker som skjer på vei til, fra, under
øvelser, seminarer, arrangementer og turer innenlands.

Tradisjoner og rutiner

Vi pleier også å:

 • reise på seminar en helg hver høst
 • synge for konfirmanter i koret
 • ta betalte oppdrag
 • synge på Valler aldershjem 17. mai
 • ha sommerkonsert i mai/juni
 • ha julekonsert i slutten av november/desember
 • synge i Helgerud kirke på gudstjenestene julaften
 • markere korets jubileer med ekstra konserter og arrangementer
 • reise på store sommerturer annen- eller tredjehvert år

Kommunikasjon mellom koret og medlemmene

Bærum Pikekor har eget nettsted http://baerumpikekor.no hvor informasjon fra dirigent(ene)
og styre legges ut. Vi ber deg sjekke nettstedet jevnlig eller abonnere på nyheter derfra.
Terminlisten gir deg en god oversikt over øvelser og arrangementer inneværende semester.
Terminlisten oppdateres løpende.

Du og en/begge foreldre/foresatte skal registrere dere som brukere av nettstedet. Dette er
basis for vårt medlemsregister. Vi trenger også informasjonen slik at vi kan kontakte deg og
dine foreldre/foresatte på kort varsel, dette kan skje via epost eller sms. Kontakt nettansvarlig
om du trenger hjelp.

Bærum Pikekor – historiske tilbakeblikk

Bærum Pikekor ble stiftet i 1951 og het da Vestre Bærum Pikekor. Det var noen ivrige
sangere i Sandvika Blandede Kor som tok initiativet til å danne koret. Else Berntsen Aas som
var dirigent for Sandvika Blandede Kor ble korets første dirigent.

Koret fikk raskt en god stamme med musikalske, sangglade jenter som gjorde at koret
ble et fast inventar ved opptredener på bygdas arrangementer i forbindelse med 17.
mai, “Sangens- og musikkens dag” og til jul. Koret har etterhvert utviklet seg til å bli et meget
godt kor, kjent for sin varme, gode klang. De siste 30 årene har det vært et av landets beste
barne- og ungdomskor.

Miljøet blant jentene er godt, og flere har vært medlem i over 10 år. For å bli medlem av koret
må du ha interesse for korsang, ha god musikalitet og ha et godt stemmemateriale.

Formålet med koret er å fremme sangens utbredelse samt gi medlemmene en god
opplæring i musikk og sang. Det har dirigentene lykkes med sammen med koristene så
langt.

Bærum Pikekor har valgt Bærumsbunaden som sin kordrakt. Dette gitt koret et meget
presentabelt uttrykk på scenen – og det blir lagt positivt merke til ved alle internasjonale
opptredener.

Korets repertoar spenner altså fra enkle norske sanger til store krevende kirkemusikalske
verk.