Informasjon til nye Juniorkorister

Bærum Pikekor

Tilsluttet: Ung i Kor

Styret/august 2012

Velkommen til Bærum Pikekor

Bærum Pikekor ønsker deg velkommen som medlem, og ber deg lese nøye gjennom denne
informasjonen. Vi ber deg også sørge for at dine foreldre/foresatte kjenner innholdet og at
dere alle vet hva som forventes av et medlem og dets foreldre/foresatte i Bærum Pikekor.

Juniorkorist i Bærum Pikekor

Bærum Pikekor har et Juniorkoristgruppe for jenter som går i 4. klasse og eldre. Tiden som
Juniorkorist er i hovedregel minimum ett til ett og et halvt år. Juniorkoristene får i løpet av
denne tiden kunnskap i bl.a. stemmebruk, notelære og flerstemt sang. Det er godt å ha
denne læretiden før man prøvesynger for hovedkoret.

I det året du fyller 12 år kan du tas opp i hovedkoret. I januar/august avholder dirigenten(e)
opptaksprøve for å bestemme om du er moden for å begynne i Hovedkoret. Finner
dirigenten(e) at du ennå ikke er klar for å begynne i Hovedkoret kan du prøvesynge på nytt
om et halvt år. Ved prøvesang avgjøres det også hvilken stemmegruppe som passer best for
den enkelte. Opptak påvirkes også ut fra behov i de ulike stemmegrupper i Hovedkoret.

Juniorkoristene danner et eget kor som er med på både julekonsert og sommerkonsert
sammen med Hovedkoret. I tillegg synger Juniorkoristene på første gudstjeneste i Helgerud
kirke julaften. De har også hatt egne betalte oppdrag som f.eks konsert med Åsmund
Nordstoga, Nissa Nyberget og Elisabeth fra Julemorgen. Av og til drar Juniorkoristene på
musikkstevne i Gøteborg.

Vi ber deg huske å:

  • møte presis på øvelsen
  • melde fra til dirigenten dersom du ikke kan komme på øvelsen
  • prate minst mulig under øvelsen og følger med når det gis beskjeder
  • ha med en mappe til å oppbevare noter i til hver øvelse og en blyant

Juniorkoristene øver hver torsdag i Helgerud kirke kl 17.00-18.00 og vi følger skoleruta.
Det er dirigent Christina Thingvold som har det kunstneriske ansvaret for Juniorkoristene. Vi
håper at du er klare for en sangglad innsats, og kontakter dirigenten ved frafall på mobil eller
sms. Christina har tlf. 911 61 768 og epost christina.thingvold@gmail.com.

Generell informasjon om Bærum Pikekor

Bærum Pikekor er et foreldredrevet kor som finansierer sin drift ved hjelp av offentlige
støttemidler, ved inntekt av småjobber, konserter, sangoppdrag og ved kontingent.
Inntektene brukes til å dekke utgifter til korbunader, til drift, til kjøp av noter og til å lønne
dirigenten(e). Alle medlemmene betaler kontingent som innkreves to ganger i året. Det er
viktig at kontingent og eventuelle seminar- og turavgifter betales i rett tid.

Bærum Pikekor legger vekt på å holde et høyt nivå, noe som ikke er mulig uten at alle yter
en innsats. For å få koret i god gjenge er det vanlig at arrangeres et seminar om høsten,
vanligvis en helg i oktober.

Bærum Pikekor stiller nokså strenge krav til sine medlemmer – som det fremgår av vedtekter
og reglement. Koret ønsker å holde et høyt nivå, og det kan bare oppnås ved at alle yter sitt
og følger opp. Å synge i kor er å spille på lag, det kreves full innsats for å oppnå resultater.
Gjør deg kjent med Fremmøtereglement (vedtektenes §12).

Bærum Pikekor har forsikret sine medlemmer mot ulykker som skjer på vei til, fra, under
øvelser, seminarer, arrangementer og turer innenlands.

Tradisjoner og rutiner

Vi pleier også å:

  • ta betalte oppdrag
  • ha sommerkonsert i mai/juni
  • ha julekonsert i slutten av november
  • synge i Helgerud kirke på gudstjenestene julaften
  • markere korets jubileer med ekstra konserter og arrangementer

Kommunikasjon mellom koret og medlemmene

Bærum Pikekor har eget nettsted http://baerumpikekor.no hvor informasjon fra dirigent(ene)
og styre legges ut. Vi ber deg sjekke nettstedet jevnlig eller abonnere på nyheter derfra.
Terminlisten gir deg en god oversikt over øvelser og arrangementer inneværende semester.
Terminlisten oppdateres løpende.

Du og en/begge foreldre/foresatte skal registrere dere som brukere av nettstedet. Dette er
basis for vårt medlemsregister. Vi trenger også informasjonen slik at vi kan kontakte deg og
dine foreldre/foresatte på kort varsel, dette kan skje via epost eller sms. Kontakt nettansvarlig
om du trenger hjelp.

Bærum Pikekor – historisk tilbakeblikk

Bærum Pikekor ble stiftet i 1951 og het da Vestre Bærum Pikekor. Det var noen ivrige
sangere i Sandvika Blandede Kor som tok initiativet til å danne koret. Else Berntsen Aas som
var dirigent for Sandvika Blandede Kor ble korets første dirigent.

Koret fikk raskt en god stamme med musikalske, sangglade jenter som gjorde at koret
ble et fast inventar ved opptredener på bygdas arrangementer i forbindelse med 17.
mai, “Sangens- og musikkens dag” og til jul. Koret har etterhvert utviklet seg til å bli et meget
godt kor, kjent for sin varme, gode klang. De siste 30 årene har det vært et av landets beste
barne- og ungdomskor.

Miljøet blant jentene er godt, og flere har vært medlem i over 10 år. For å bli medlem av koret
må du ha interesse for korsang, ha god musikalitet og ha et godt stemmemateriale.

Formålet med koret er å fremme sangens utbredelse samt gi medlemmene en god
opplæring i musikk og sang. Det har dirigentene lykkes med sammen med koristene så
langt.

Bærum Pikekor har valgt Bærumsbunaden som sin kordrakt for hovedkoret. Den gir
koret et meget presentabelt uttrykk på scenen – og det blir lagt positivt merke til ved alle
internasjonale opptredener.

Korets repertoar spenner altså fra enkle norske sanger til store krevende kirkemusikalske
verker.