Reisereglement for Bærum Pikekor

Vedtatt av styret mars 2012

Bakgrunn

Bærum Pikekor skal tilby et trygt miljø som gir mulighet for både morsomme opplevelser og personlig og musikalsk utvikling. Et ledd i virksomheten som støtter opp under dette er reiser til inn- og utland. Utenlandsturer gjennomføres som regel i sommerferien, typisk annet hvert år.

Viktige aspekter ved turene er å styrke nettverket mellom koristene og korledelsen, stimulere til å heve det musikalske nivået, gi økt forståelse for andre land og kulturer, samt å gi koristene gode opplevelser og minner.

Prinsipper for valg av reisemål

For å tjene de formål som er nevnt ovenfor, er det viktig at reisene går til steder eller arrangementer som kan tilby spennende musikalske impulser og personlige opplevelser. Av samme grunn er det ønskelig at flest mulig i koret kan delta. Egenandelen for reisekostnadene må derfor ikke være for høy.

Gyldighet

Dette reisereglementet gjelder ved alle turer med Bærum Pikekor i inn- og utland, inkludert seminarer med overnatting.

Deltakere på turer og seminarer

Deltakere skal ha fylt 13 år før turen. For yngre korister må foreldre bekrefte skriftlig at jenta er selvstendig nok til å kunne delta på en slik tur, alternativt kan foreldre være med på egen bekostning.

Ledere

Det er viktig med et tilstrekkelig antall voksne på turene for å sikre at arrangementet oppleves som trygt og at det alltid finnes personer disponible til å ta seg av problemer og situasjoner som måtte oppstå.

Ledsagende voksne er ikke på ”tur” men er der for å sørge for at arrangementet går slik det skal og problemer som måtte oppstå løses raskt. Hver ledsagende voksen har hovedansvar for en bestemt gruppe korister, som regel gruppert etter soveromslag.

Dirigenten har det kunstnerlige ansvar. Dirigenten har ikke ansvar for korister.

Ledere og dirigent får dekket alle kostnader i forbindelse med reise, kost og arrangementer som er en del av programmet.

Styremedlemmer har prioritet til å fylle rollene som ledere. Dersom et tilstrekkelig antall ikke melder seg, kan tilbudet gis videre til foreldrene.

Ordensregler

Opprop skjer etter ”tellemetoden”, dvs. hver korist har et nummer og ved opprop teller koristene seg selve i rekkefølge.

Deltakere (korister og ledere) på turene må forplikte seg til å følge nedenstående ordensregler:

 1. Jeg er oppmerksom på beskjeder og instrukser som blir gitt muntlig og skriftlig.
 2. Jeg innfinner meg presis til alle avtaler slik at ingen må vente på meg. Jeg følger alltid dagens program og instrukser som blir gitt.
 3. Dersom jeg er under 18 år har jeg under ingen omstendigheter anledning til å bruke eller kjøpe noen form for rusmidler. Jeg har heller ikke anledning til å kjøpe produkter som ikke tillates kjøpt eller brukt i Norge.
 4. Dersom jeg er 18 år eller eldre må jeg under ingen omstendigheter opptre synlig påvirket av alkohol. Bruk og innehav av andre rusmidler er forbudt. Dersom lover og regler på reisemålet har strengere regler (for eksempel aldersgrenser) enn Norge for bruk av alkohol eller andre rusmidler, gjelder disse reglene.
 5. Jeg skal ikke farge håret eller foreta lignende ting på hotellrommet som kan skade eller sette flekker på håndklær, laken eller inventar. Jeg viser aktsomhet for andres eiendeler, inklusive overnattingsstedets.
 6. Uansett om jeg er i bunad eller ikke skal jeg vise en oppførsel slik at Bærum Pikekors medlemmer og ledere kan være stolt av meg.

  Koristene må dessuten forplikte seg til å følge regler:

 7. Jeg respekterer de inne- og stilletider som lederne bestemmer. Under stilletider er telefonsamtaler på rommene ikke tillatt. Regler kan differensieres etter alder.
 8. Jeg kan ikke bytte rom med andre uten å avtale med reiseansvarlig. Det er reiselederne som bestemmer romfordeling på overnattingssteder.
 9. Jeg skal aldri gå alene utenfor overnattingsstedet. Lederne vurderer situasjonen lokalt og gir forholdsregler som jeg må overholde.
 10. Ved ferdsel i grupper utenfor overnattingsstedet skal en leder gis beskjed om målet og forventet varighet for turen.
 11. Ved ferdsel i grupper utenfor overnattingsstedet skal en korist være utpekt som gruppeleder. Gruppeleder har et ansvar for å til enhver tid vite hvor de som tilhører gruppen (=forlot overnattingsstedet samlet) befinner seg. Dersom gruppen splittes må gruppeleder orienteres, og eventuelt innhente samtykke fra reiseledelsen.
 12. Jeg vet at alvorlige brudd på reglene kan medføre at jeg blir sendt hjem til Norge med fly på
  mine foreldres regning.

Spesielle regler for utenlandsturer

Dokumentasjonskrav

For å sikre at man i størst mulig grad unngår problemer under reisen må deltakere kunne dokumentere:

 • Pass gyldig i minst 3 måneder lenger enn hjemreisedato.
 • Europeisk helsetrygdekort utstedet på korrekt navn (bestilles på http://www.helfo.no/privatperson/europeisk-helsetrygdkort/Sider/default.aspx).
 • Gyldig reiseforsikring.
 • I forekommende fall må også obligatoriske vaksinasjoner dokumenteres.

Deltakere

Utenlandsturene er som hovedregel kun åpne for hovedkorister. For å kunne delta på en utenlandstur skal koristen  ha vært medlem i hovedkoret i minst de 2 siste semestre før utenlandsturen (eksempel tur sommer 2012; vært i koret høst 2011 og vår 2012).

Hvis en korist har hatt permisjon et av de siste to semestrene, kan hun delta dersom hun har vært aktiv medlem
(=betalt kontingent) i minst 2 av de siste 4 semestrene før turen.