Vedtekter for Bærum Vokalensemble

VEDTEKER FOR BÆRUM VOKALENSEMBLE (BV)

Vedtatt på årsmøtet 30. mars 2000.
Endret på årsmøtet 14. februar 2008

1. Formål

Bærum Vokalensemble (BV) er en del av Bærum Pikekors (BPs) virksomhet. BV skal virke som et videregående tilbud til eldre medlemmer av BP og ha et høyt kunstnerisk nivå.

2. Organisasjon

Korets øverste myndighet er BPs årsmøte. Styret i BP har det økonomiske ansvaret, og derved også rett og plikt til overoppsyn og kontroll med korets drift. Denne forestås imidlertid i det daglige av en leder, samt en nestleder eller et korutvalg. Disse velges blant og av korets medlemmer. Lederen forestår korets praktiske drift og rapporterer til BPs styre, og samarbeider også med dirigenten om planlegging av korets aktiviteter. BPs styre kan bistå med hjelp med konkrete oppgaver.

3. Årsmøte

Årsmøte avholdes i fellesskap med BP og i henhold til BPs vedtekter.

4. Styrets sammensetning og oppgaver

 1. BV og BP har felles styre hvis sammensetning og oppgaver er bestemt i BPs vedtekter. Se også punkt 2.
 2. BVs regnskap føres separat og av BPs kasserer.

5. Daglig drift

 1. Den daglige drift av BV forestår av leder samt nestleder/korutvalg. Herunder ligger å arbeide med prosjekter og oppgaver som BV er involvert i, som tilrettelegging av konserter, sosiale tiltak og bidra til fremdrift av koret i samarbeid med dets dirigent.
 2. Leder og nestleder/korutvalg velges hvert år før årsmøtet.
 3. Leder og nestleder/korutvalg har myndighet til å disponere BVs midler fritt.
 4. Leder og nestleder/korutvalg har myndighet til å ta beslutning på korets vegne i hht punkt 5.1.

6. Dirigent og reservedirigent

Dirigenten ansettes av styret på kontrakt, og har ansvar for den musikalske ledelsen av koret. BPs styre avgjør i samråd med dirigenten og BVs leder behov og vilkår for reservedirigent.

7. Musikkutvalg

 1. Musikkutvalget bør bestå av en representant for hver stemme, og skal utarbeide korets repertoar i samarbeid med korets dirigent.
 2. Ett av musikkutvalgets medlemmer bør være involvert i korets daglige drift.

8. Medlemskap

 1. Medlemmer av BP kan opptas i BV det semester man fyller 18 år. Medlemmer som går på videregående skole må samtidig være aktive i BP. Når medlemmet er ferdig med videregående skole kan det være medlem av BV alene.
 2. Antallet aktive medlemmer skal i alminnelighet ligge rundt 20.
 3. Inntak av nye medlemmer i BV skjer vanligvis etter pågang fra BP, i samråd med korutvalg og dirigent og etter BVs behov. I perioder da antall medlemmer i BV er så lavt at det går utover korets musikalske kvalitet, eller det er sterkt behov for sangere i en bestemt stemmegruppe, kan det tas inn sangere utenfra dersom det ikke finnes medlemmer i BP som er kvalifiserte eller villige til å gå inn i BV.
  Det understrekes at tilbudet om prøvesang til BV først og fremst skal gå til medlemmer av BP, men medlemmer i BP og eksterne kandidater bedømmes på lik linje ut ifra alder og kvalifikasjoner. Sangere utenfra må enten være ferdig med videregående skole, eller ikke yngre enn at de fyller 20 det semesteret de begynner. De er ikke pålagt å gå inn i BP.
 4. Alle kandidater skal gå gjennom en prøvesang med korets dirigent. For sangere utenfra gjelder en gjensidig prøvetid på 2 måneder, hvoretter BVs korutvalg og dirigent avgjør om vedkommende kan få fast plass i koret. Med mindre et bestemt tidsrom på medlemskap er avtalt mellom sanger utenfra og BV, har sangeren fast plass i koret etter endt prøvetid.
 5. Ved spesielle behov kan medlemmer av BV stå til disposisjon for BP og medlemmer av BP kan benyttes som forsterkninger av BV. I tillegg har BV mulighet til å hente inn forsterkninger utenfor BP på prosjekt­basis dersom det ikke finnes medlemmer i BP som er kvalifiserte eller villige til dette. Dersom avtalen mellom sanger utenfra og BV dreier seg om et bestemt prosjekt, og således er tidsbegrenset, har ikke sangeren fast plass i koret etter endt prosjekt, men kan søke om plass, og vil da bli vurdert etter gjeldende vedtekter.

9. Kontingent

 1. Medlemmene plikter å betale punktlig den kontingent som fastsettes av årsmøtet. Kontingenten beregnes etter øvelsestid og timesats på samme måte som BPs kontingent.
 2. Medlem som ikke har betalt på ett år, kan anses som utmeldt.
 3. Styret kan etter søknad innvilge kontingentreduksjon eller fritak.
 4. Kontingent innkreves og betales for påbegynt semester.

10. Ordensregler og permisjonsregler

 1. Fremmøteprotokoll for øvelser føres av et av medlemmene, som også tar imot fraværsmeldinger.
 2. Permisjon kan søkes og innvilges etter BPs regler.
 3. Det kan til sammen gis ett års permisjon, hvoretter fullt medlemskap eller utmelding forlanges.
 4. Medlemmer i permisjon kan erstattes med vikar fra BP eller utenfra i henhold til punkt 8.4. Vikar må eventuelt vike plass i forhold til stemmebalanse når et fast medlem avslutter permisjon.
 5. Permisjon fra 1/2 til 1 års varighet regnes ikke med i total medlemstid.

11. Oppløsning

Oppløsning av koret krever 2/3 flertall blant medlemmer og styremedlemmer. Ved oppløsning tilfaller BVs aktiva BP.

12. Vedtektsforandring

Vedtektene kan bare forandres av årsmøtet og avgjøres med 2/3 flertall.

Vedtektene skal til enhver tid samordnes med vedtektene for BP.